ZSzOI Łowicz


Idź do treści

Menu główne:


Koncepcja pracy szkoły

Szkoła > Oferta szkoły


KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

MISJA SZKOŁY


Szkoła wyposaża uczniów w wiedzę, umiejętności i postawy, jakich potrzebują oni żyjąc w społeczeństwie podlegającym ciągłym zmianom oraz sprzyja ich dojrzewaniu do odpowiedniego życia w świecie dorosłych i podejmowania dalszego kształcenia oraz pracy zawodowej.
W naszej szkole stwarzamy sprzyjające warunki do rozwoju uczniom niepełnosprawnym i dbamy szczególnie o umiejętności językowe, konieczne do komunikowania się w zjednoczonej Europie.


WIZJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą, która:

 • prowadzi bogaty zakres działań pozalekcyjnych,
 • pomaga wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów,
 • uczy tolerancji współistnienia z niepełnosprawnością i współpracy,
 • daje poczucie bezpieczeństwa,
 • uczy wrażliwości na piękno przyrody i otaczającego świata,
 • stara się „ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem (…) tzn. umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich” (Jan Paweł II),
 • przygotowuje ucznia do uczenia się przez całe życie,


dąży do tego, aby jej absolwent:

 • był człowiekiem umiejącym radzić sobie w życiu,
 • posługiwał się językami obcymi i technologią informacyjną,
 • był twórczy, zaangażowany społecznie, tolerancyjny i otwarty na potrzeby innych,
 • prowadził zdrowy tryb życia i potrafił aktywnie spędzać czas wolny,
 • rozwijał swoje zainteresowania i uzdolnienia.


PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY


1. Efektywne poszukiwanie nowatorskich metod i form pracy.
2. Realizacja nowatorskich programów.
3. Praca z uczniem zdolnym.
4. Uwrażliwienie na potrzeby innych.


WYMAGANIA1. Szkoła realizuje koncepcję pracy szkoły ukierunkowaną na rozwój uczniów.
2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
3. Uczniowie nabywaja wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
4. Uczniowie są aktywni.
5. Respektowane są normy społeczne.
6. Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
8. Promowana jest wartość edukacji.
9. Rodzice są partnerami szkoły.
10. Wykorzystywane są zasoby szkoły oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
11. Szkoła organizuje procesy edukacyjne, uwzględniające wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminu.
12. Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi.


Strona główna | Ogłoszenia i komunikaty | Z życia szkoły | Galeria | Organizacja pracy szkoły | Szkoła | Biblioteka | Świetlica | Sport | Uczniowie | Kadra | Tytuły i certyfikaty | E-dziennik | Dokumenty | Ciekawe strony WWW | Wskazówki dla rodziców | Archiwum | Mapa witryny

Darmowy licznik odwiedzin

Powrót do treści | Wróć do menu głównego